ބުކިންގްސް

1

ލޮގިން ކޮށްލުމަށްފަހު ބުކިންގ ޕޯރޓަލްއަށް ދުރުވޭ

ބުކިންގ އަށް ވަނުމަށް ލޮގްއިން ވެގެން ޔޫޒަރ ޑޭޝްބޯޑުގައި ހުންނަ ބުކިންގ ސެކްޝަނަށް ވަޑައިގަންނަވާށެވެ. ބުކިން ހީސްޓްރީ ރަނގަޅަށް ޓްރެކް ކުރެވޭތޯ ބެލުމަށާއި އެއްވެސް ޕޭމަންޓެއްގައި އެއްވެސް މައްސަލައެއް ދިމާވުމުން ސަލާމަތްވުމަށް ލޮގްއިން ކުރުމަކީ މުހިންމު ކަމެކެވެ

2

ބުކިން ހަދަން ބޭނުންވާ ތަނާއި ކޮން ވައްތަރެއްގެ ބުކިން ނަންގަވާށެވެ

ވެބްސައިޓުން ބުކިން ހަދަން ބޭނުންވާ ޕްރޮޓެކްޓެޑް އޭރިއާ އާއި ބުކިންގެ ބާވަތް ހޮވާށެވެ. ރަނގަޅަށް ޕްރޮސެސް ކުރުމަށްޓަކައި ޞައްޙަ މަޢުލޫމާތާއެކު ބުކިންގ ސިސްޓަމް މެދުވެރިކޮށް ރިކުއެސްޓް ހުށަހެޅުން.

3

ޓައިމް ސްލޮޓްއެއް ނަންގަވާ

ވަކި ހިމާޔަތްކޮށްފައިވާ ސަރަހައްދަކާއި ބުކިންގެ ބާވަތެއް ހޮވުމަށްފަހު ޒިޔާރަތްކުރާނެ ޓައިމް ސްލޮޓެއް ހޮވަން ޖެހޭނެ އެވެ. މިކަން ބިނާވެގެންދާނީ އެ ސަރަހައްދުގައި ހުރި މިންވަރާއި ކުރަން ބޭނުންވާ ހަރަކާތުގެ ބާވަތުގެ މައްޗަށެވެ. ވެބްސައިޓުގެ ބުކިން ސިސްޓަމުން ތިމާ އިޚްތިޔާރުކުރާ ހަރަކާތަށް ލިބެން ހުރި ޓައިމް ސްލޮޓްތައް ދައްކައި، ތިމާއަށް އެންމެ ކަމުދާ އެއްޗެއް ހޮވޭނެ އެވެ.

4

ބުކިންގ ޑީޓެއިލްސް ފުރިހަމަކޮށް ހުޝައަޅުއްވާ

ޕްރޮޓެކްޓެޑް އޭރިއާ، އެކްޓިވިޓީ ޓައިޕް، އަދި ޓައިމް ސްލޮޓް ހޮވުމަށްފަހު، ޒިޔާރަތްކުރާ މީހުންގެ އަދަދާއި، ހާއްސަ ރިކުއެސްޓެއް ފަދަ ބުކިންގެ ތަފްސީލު ފުރިހަމަ ކުރަން ޖެހޭނެ އެވެ. ބޭނުންވާ ހުރިހާ މައުލޫމާތެއް ފޯރުކޮށްދިނުމަށްފަހު، ވެބްސައިޓްގެ ބުކިންގ ސިސްޓަމް މެދުވެރިކޮށް ބުކިންގ ރިކުއެސްޓް ހުށަހެޅުން.

5

އެޕްރޫވްވުމުން ޕޭކޮށްލައްވާ

ބައެއް ހިމާޔަތްކޮށްފައިވާ ސަރަހައްދުތަކުން ބުކިން ރިކުއެސްޓް ފާސްވުމުން ފައިސާ ދެއްކުމުގެ ހުއްދަ ލިބިދާނެ އެވެ. މިހެން ވާނަމަ ދައްކަންޖެހޭ އެއްވެސް ފީއެއް އަންގާނީ ތިޔަބޭފުޅުންގެ އެދުން ފާސްވުމުންނެވެ. ބުކިން ރިކުއެސްޓް ހުށަހެޅުމުގެ ކުރިން ކޮންމެ ހިމާޔަތްކޮށްފައިވާ ސަރަހައްދެއްގެ ޕޭމަންޓް ޕޮލިސީތައް ޗެކްކުރުމަކީ ބުކިން ޕްރޮސެސްގައި އެއްވެސް އޮޅުންބޮޅުން ނުވަތަ ލަސްވުމެއް ކުރިމަތިވުމެވެ.

6

ބާއްޖަވެރި ދަތުރަކަށްއެދެން

ހިމާޔަތްކޮށްފައިވާ ސަރަހައްދަށް ކުރާ ދަތުރުގެ އުފާ ހޯދައި، ގުދުރަތީ ރީތިކަމާއި ވަލު ޖަނަވާރުތައް ރައްކާތެރިކުރުމަށް އެހީތެރިވެދޭ ހުރިހާ ގައިޑްލައިންތަކާއި ގަވާއިދުތަކަށް އަމަލުކުރުން ހަނދާން ކުރާށެވެ. އުފާވެރި ވަގުތުކޮޅެއް ހޭދަކޮށްލައްވާ!

އެކައުންޓެއްހެއްދެވުމަށް ފަހު ކުރިއަށް ގެންދަވާ