ހިމާޔަތްކުރެވިފައިވާ ސަރަހައްދުތައް ދިރާސާކޮށްލާ

މިއީ ތަފާތު ވައްތަރުތަކުގެ ދޫނި ސޫފާސުއިއްޕާއި ޖަނަވާރުން އަދި މޫދުގެ ދިރުންތައް ބަލައިލަން ދެވަނައެއް ނެތް ސަރަހައްދުތަކެވެ. މީގެ އިތުރުން ތަފާތު ހަރަކާތްތައް ވެސް ބާއްވަން ޖާގަތަންދޭ ސަރަހައްދުތަކެވެ.

ހިމާޔަތްކުރެވިފައިވާ ސަރަހައްދުތައް ދިރާސާކޮށްލާ

86

ހިމާޔަތްކުރެވިފައިވާ ސަރަހައްދުތައް

63,588.42

ހެކްޓާރސް

2

ކެންޑިޑޭޓް އޯއީސީއެމް

3

ޔުނެސްކޯ ބަޔޯސްފިއާރ ރިސާރވްސް

5

ބަލަހައްޓާ ސަރަހައްދުތައް

ހިމާޔަތްކުރެވިފައިވާ ސަރަހައްދުތައް ދިރާސާކޮށްލާ


ހިމާޔަތްކުރެވިފައިވާ ސަރަހައްދުތައް


ސައިންސަށް ކޮންޓްރިބިއުޓް ކުރުން

ތިޔަބޭފުޅާގެ އޮބްޒަރވޭޝަންތައް ހުށަހަޅައި، މޯލްޑިވްސްގެ ކަނޑުގެ ދިރުންތައް ހިމާޔަތްކުރުމަށް ޙިއްޞާކޮށް މުހިއްމު މަޢުލޫމާތު އެއްކުރުމުގައި އަޅުގަނޑުމެންނަށް އެހީތެރިވެދެއްވާ

ދިރުންތައް