ޕާމިޓްސް

1

ލޮގިން ކޮށްލުމަށްފަހު ޕާރމިޓް ޕޯރޓަލްއަށް ދުރުވޭ

ހުއްދަތަކަށް ވަނުމަށްޓަކައި ލޮގްއިންވެ ޔޫޒަރ ޑޭޝްބޯޑުގައިވާ ހުއްދަތަކުގެ ބަޔަށް ވަޑައިގަންނަވާށެވެ. ހުއްދަގެ ތާރީޚު ރަނގަޅަށް ޓްރެކް ކުރެވޭތޯއާއި، ހުއްދަ ދޫކުރުމުގައި އެއްވެސް މައްސަލައެއް ދިމާވުމުން ސަލާމަތްވުމަށް ލޮގްއިން ކުރުން މުހިންމެވެ

2

ބޭނުންވަނީ ކޮންތަނެއް އަދި ކޮން ވައްތަރެއްގެ ހުއްދައެއްތޯ ނަންގަވާށެވެ

ހިމާޔަތްކޮށްފައިވާ ސަރަހައްދަކަށް ޒިޔާރަތް ކުރުމުގެ ހުއްދައަށް އެދޭއިރު، ބޭނުންވާ ވަކި ތަނަކާއި ހުއްދައެއްގެ ބާވަތެއް ހޮވުން މުހިންމެވެ. މިކަމުގެ ސަބަބުން އެ ސަރަހައްދަށް ވަދެ، ކުރަން ބޭނުންވާ ހަރަކާތްތަކުގައި ބައިވެރިވެ، އެ ސަރަހައްދުގެ ގުދުރަތީ ވަސީލަތްތައް ހިމާޔަތް ކުރުމަށް ވެސް އެހީތެރިވެދެވޭނެ އެވެ.

3

އެޕްލިކޭޝަންގެ ތަފްސީލް ފުރިހަމަކޮށް ހުށަހެޅުން

ހިމާޔަތްކޮށްފައިވާ ސަރަހައްދަކަށް ޒިޔާރަތް ކުރުމަށް އެކަށީގެންވާ ހުއްދައެއް ހޮވުމަށްފަހު، އެޕްލިކޭޝަންގެ ތަފްސީލު ފުރިހަމަކޮށް ރިވިއު ކުރުމަށް ހުށަހަޅަން ޖެހޭނެ އެވެ. މިއީ އާންމުކޮށް ތިމާގެ ނަމާއި، ގުޅޭނެ މައުލޫމާތާއި، ޒިޔާރަތްކުރި މަގުސަދު ފަދަ އަސާސީ މައުލޫމާތު ފޯރުކޮށްދިނުމެވެ.

4

އެޕްރޫވްވުމުން ޕާރމިޓް ޑައުންލޯޑްކޮށްލާ

ބޮޑު! އަދި ހުއްދަ ދިނުމުން ހުއްދަ ދޫކޮށް އީމެއިލް މެދުވެރިކޮށް ފޮނުވާނެއެވެ. ހިމާޔަތްކޮށްފައިވާ ސަރަހައްދަށް ވަންނައިރު ހުއްދަގެ ކޮޕީއެއް ގެންގުޅުއްވުން އެދެމެވެ.

5

ބުކިންގ ހެދުމަށް ހުއްދަ ބޭނުންކުރުން

ހުއްދަ ލިބުމުން، ޒިޔާރަތް ކުރަން ޝައުގުވެރިވާ ހިމާޔަތްކޮށްފައިވާ ސަރަހައްދަށް ބުކިން ހެދުމަށް ބޭނުން ކުރެވިދާނެ އެވެ. ދަތުރުގައި އެއްވެސް އުނދަގުލަކުން ސަލާމަތްވުމަށްޓަކައި ބުކިން ހަދާއިރު ހުއްދަގެ ތަފްސީލު ފޯރުކޮށްދިނުން ޔަގީންކުރެއްވުން އެދެމެވެ.

އެކައުންޓެއްހެއްދެވުމަށް ފަހު ކުރިއަށް ގެންދަވާ