ފަރުހުޅުވަޅިބޭރު

Alifu Dhaalu (Adh)

ޑަބްލިއު.ޑީ.ޕީ.އޭ އައިޑީ

220113

ޖުމްލަ އޭރިއާ

861.00 ހެކްޓަރ


ސްޓޭޓަސް
ޑެޒިގްނޭޓެޑް
ގުޅޭނެ ނަންބަރު

ލިސްޓްކުރެވިފައެއް ނެތް.

މިއީ އެއް ލެވެލް އެއްގައި އުފެދިފައި އޮންނަ, ފުން މިނުގައި 10 މީޓަރު ހުންނަ ސަރަހައްދެކެވެ. އަދި މި ސަރަހައްދުގެ ވަށައިގެން ފުންވާ ހިސާބުގައި 40 މީޓަރު ހުރެއެވެ. މި ސަރަހައްދުން މަންޓާ ފެންނަ ސީޒަން ގޮތަށް ފާހަގަކުރެވެނީ ޑިސެންބަރުން ފެށިގެން މާރިޗު މަހާ ހަމައަށެވެ.

އެޓްރިބިއުޓްސް

އެހެނިހެން ނަން
ރަނގަލި ކަނޑު
ހިމާޔަތް ކުރެވުނު ތާރީހު:
21 އޮކްޓޯބަރ 1999

ބުކިންގްސް

Activities
No activities.

ރިސޯސަސް

1999ގައި ހިމާޔަތް ކުރެވުނު 10 ޑައިވް ސައިޓް

122.31 KB
ޑައުންލޯޑް

1999ގައި ހިމާޔަތް ކުރެވުނު 10 ޑައިވް ސައިޓް_އިންގްލިޝް

394.91 KB
ޑައުންލޯޑް