ޅ. ފުށީވަރުތިލަ

Lhaviyani (Lh)

ޑަބްލިއު.ޑީ.ޕީ.އޭ އައިޑީ

81021

ޖުމްލަ އޭރިއާ

1,393.00 ހެކްޓަރ


ސްޓޭޓަސް
ޑެޒިގްނޭޓެޑް
ގުޅޭނެ ނަންބަރު

ލިސްޓްކުރެވިފައެއް ނެތް.

ފުށިފަރު ތިލައަކީ ހިމަ ދިގުކޮށް އުފެދިފައިވާ ފަރެކެވެ. މި ފަރުގެ ދިގު މިނުގައި 150 މީޓަރު ހުންނައިރު, އެންމެ ފުޅާ ހިސާބުގައި ހުންނަނީ 70 މީޓަރެވެ. ފަރުގެ މެދުގައި އެންމެ ތިލަ ހިސާބުގައި 10 މީޓަރު ހުންނައިރު, މެދުން ފެށިގެން ދެފަރާތަށް އޮންނަނީ ފުންވާގޮތަށެވެ. މި ފަރުގެ ވަށައިގެންވަނީ ވެލިން އުފެދިފައިވާ ކަނޑުއޮޅިއެވެ. މި ސަރަހައްދުގެ އިރުއުތުރު ފަރާތަކީ އަތޮޅުގެ ބިތެވެ. މި ހިސާބުގެ ފުންމިނަކީ 27 އާއި 35 މީޓަރާ ދެމެދެވެ. މި ސަރަހައްދުގެ ދެ މަންޓާ ކްލީނިންގެ ސްޓޭޝަން އޮންނަކަމަށް ފާހަގަކުރެވިފައިވާއިރު, އެހެނިހެން އެކި ބާވަތުގެ މަސްމަހާމެހީގެ ދިރުންތައް މި ސަރަހައްދުގައި ވެއެވެ.

އެޓްރިބިއުޓްސް

ޤުދުރަތީ އަދި ޠަބީޢީގޮތުގައި ރައްކައުތެރިކޮށް ދަމަހައްޓާ ގިންތި
  • ގިންތި 6 – ހެބިޓެޓް/ސްޕީސިސް މެނޭޖްމަންޓް އޭރިއަރ
ހިމާޔަތް ކުރެވުނު ތާރީހު:
27 ސެޕްޓެބަރު 1995

ބުކިންގްސް

Activities
No activities.

ރިސޯސަސް

1995 ހިމާޔަތް ކުރެވުނު 15 ޑައިވް ސަރަޙައްދު

104.27 KB
ޑައުންލޯޑް

ޅ. ކުރެއްދޫ އަދި ފުށިފަރު ކަނޑު ރީޒޯނޭޝަން

626.92 KB
ޑައުންލޯޑް

1995 ހިމާޔަތް ކުރެވުނު 15 ޑައިވް ސަރަޙައްދު _ އިނގިރޭސި

387.58 KB
ޑައުންލޯޑް