ކުޑަރަށްތިލަ

Alifu Dhaalu (Adh)

ޑަބްލިއު.ޑީ.ޕީ.އޭ އައިޑީ

81031

ޖުމްލަ އޭރިއާ

269.00 ހެކްޓަރ


ސްޓޭޓަސް
ޑެޒިގްނޭޓެޑް
ގުޅޭނެ ނަންބަރު

ލިސްޓްކުރެވިފައެއް ނެތް.

ކުޑަރަށް ތިލަ އަކީ ބިމުން މައްޗަށް އުފެދިފައިވާ, އެހެން ތިލަތަކާ އަޅާ ކިޔާއިރު ކުޑަ, ގާގަނޑެކެވެ. މި ތަނުގެ އެންމެ ތިލަ ހިސާބުގައި 2 މީޓަރުގެ ފުން މިނެއް ހުރެއެވެ. މި ތިލައިގެ ވަށައިގެން ވަރަށް ބޮޑަށް ފުންވެފައި އޮންނައިރު, ބޮޑެތި ކެލްފްޓް ތަކާއި, އޯވަހޭންގްތަކާއި, ފީނޭގޮތަށް ހުންނަ ހޮހޮޅަތަށް އުފެދިފައި އޮވެއެވެ. މީގެއިތުރުން މި ސަރަހައްދުގެ ކަނޑުގެ ދިރުމުގެ މުއްސަނދިކަން ފާހަގަކޮށްލެވެއެވެ. މި ސަރަހައްދުން ފެންނަ މަސްތަކުގެ ތެރޭގައި ކޮންމެސް ވަރަކަށް މިޔަރު ރެކޯޑުކުރެވިފައިވެއެވެ.

އެޓްރިބިއުޓްސް

ހިމާޔަތް ކުރެވުނު ތާރީހު:
27 ސެޕްޓެބަރު 1995

ބުކިންގްސް

Activities
No activities.

ރިސޯސަސް

1995 ހިމާޔަތް ކުރެވުނު 15 ޑައިވް ސަރަޙައްދު

104.27 KB
ޑައުންލޯޑް

1995 ހިމާޔަތް ކުރެވުނު 15 ޑައިވް ސަރަޙައްދު _ އިނގިރޭސި

387.58 KB
ޑައުންލޯޑް