މަކުނުދޫ ކަނޑު އޮޅި

Kaafu (K)

ޑަބްލިއު.ޑީ.ޕީ.އޭ އައިޑީ

81022

ޖުމްލަ އޭރިއާ

308.00 ހެކްޓަރ


ސްޓޭޓަސް
ޑެޒިގްނޭޓެޑް
ގުޅޭނެ ނަންބަރު

ލިސްޓްކުރެވިފައެއް ނެތް.

މަކުނުދޫ ކަނޑުގެ އުތުރު ފަރާތުގައި ގާތްގަނޑަކަށް 2 ކިލޯމީޓަރު ހުންނައިރު މި ސަރަހައްދުގައި ފަސް ޑައިވް ޕޮއިންޓެއް އޮވެއެވެ. މީގެ ތެރެއިން އެއް ސަރަހައްދަކީ ކުޑަ ފަރެވެ. މިއީ ހުޅަނގު ބިތުން 800 މީޓަރު ދުރުމިނުގައި އޮންނަ ފަރެކެވެ. މިފަރުގެ ސަރަހައްދެއް ކަނޑުއޮޅިއަށް ނުކުމެފައި އޮތުމަކީ މި ސަރަހައްދަށް ބޮޑެތި މަސްތައް ޒިޔާރަތްކުރާ އެންމެ މުހިންމު ސަބަބެވެ. ދެވަނަ ސަރަހައްދަކީ އިރުމަތީ ފަރާތުގައި އޮންނަ ދެ ތިލައެކެވެ. މި ތިލަތަކުގައި ގިނަ އަދަދަކަށް ކުދި މަސްމަހާމެހި ދިރިއުޅެއެވެ. މި ސަރަހައްދުގައި ކަނޑުގެ އަޑީގައި ވެލިގަނޑުގައި ފީބޯމިޔަރު ޖައްސާލައިގެން ތިބޭތަން ފެނެއެވެ. މި ސަރަހައްދުގައި ގިނަ އަދަދަކަށް ފަންހާމަހާއި މާހުޅުނބުލަނޑާ ދިރިއުޅޭއިރު, ވެލާ ވެސް މި ސަރަހައްދުން ގިނަ އަދަދަކަށް ފެނެއެވެ.

އެޓްރިބިއުޓްސް

އެހެނިހެން ނަން
ކުޑަ ފަރު، މަކުނުދޫ ޗެނަލް
ހިމާޔަތް ކުރެވުނު ތާރީހު:
27 ސެޕްޓެބަރު 1995

ބުކިންގްސް

Activities
No activities.

ރިސޯސަސް

1995 ހިމާޔަތް ކުރެވުނު 15 ޑައިވް ސަރަޙައްދު

104.27 KB
ޑައުންލޯޑް

1995 ހިމާޔަތް ކުރެވުނު 15 ޑައިވް ސަރަޙައްދު _ އިނގިރޭސި

387.58 KB
ޑައުންލޯޑް