މާޔާތިލަ

Alifu Alifu (AA)

ޑަބްލިއު.ޑީ.ޕީ.އޭ އައިޑީ

81028

ޖުމްލަ އޭރިއާ

1,024.00 ހެކްޓަރ


ސްޓޭޓަސް
ޑެޒިގްނޭޓެޑް
ގުޅޭނެ ނަންބަރު

ލިސްޓްކުރެވިފައެއް ނެތް.

މާޔާ ތިލައަކީ އަރި އަތޮޅުގެ މެދުގައި ކަނޑު އަޑީގައި ވަކިން އުފެދިފައި އޮންނަ ފަރެކެވެ. މި ފަރުގެ އެންމެ އުސް ހިސާބުގައި 7 މީޓަރާއި 12 މީޓަރުގެ ފުންމިނެއް ހުރެއެވެ. މި ފަރު އުފެދިފައިވަނީ ހަތަރެސްކަން ބައްޓަމަކަށެވެ. އަދި ހަތަރު ފަރާތުންވެސް ފަރު ނިމޭ ހިސާބު ވަރަށް ފުނެވެ. މި ފަރުގެ ހަތަރު ފަރާތުގައި ގިނަ އަދަދެއްގެ ގާގަނޑުތަކާއި ކުދި ކުދި އޯވަހޭންގްތައް އުފެދިފައިވެއެވެ. މި ސަރަހައްދުން ފެންނަ ކަނޑުގެ ދިރުންތަކުގެ ތެރޭގައި ވަށްބޯ މިޔަރާއި, ފީބޯ މިޔަރާއި 'ސްޓޯންފިޝް' ހިމެނެއެވެ.

އެޓްރިބިއުޓްސް

ހިމާޔަތް ކުރެވުނު ތާރީހު:
27 ސެޕްޓެބަރު 1995

ބުކިންގްސް

Activities
No activities.

ރިސޯސަސް

1995 ހިމާޔަތް ކުރެވުނު 15 ޑައިވް ސަރަޙައްދު

104.27 KB
ޑައުންލޯޑް

1995 ހިމާޔަތް ކުރެވުނު 15 ޑައިވް ސަރަޙައްދު _ އިނގިރޭސި

387.58 KB
ޑައުންލޯޑް