މުށިމަސްމިގިލިތިލަ

Alifu Alifu (AA)

ޑަބްލިއު.ޑީ.ޕީ.އޭ އައިޑީ

81029

ޖުމްލަ އޭރިއާ

269.00 ހެކްޓަރ


ސްޓޭޓަސް
ޑެޒިގްނޭޓެޑް
ގުޅޭނެ ނަންބަރު

ލިސްޓްކުރެވިފައެއް ނެތް.

'ފިޝް ހެޑް' އަކީ ވަކިން އުފެދިފައި އޮންނަ ފަރެކެވެ. އަދި މި ފަރު އުފެދިފައި އޮންނަނީ ފަރުގެ މަތި ވަރަށް އެއް ވަރަކަށް, ގާތްގަނޑަކަށް 10 މީޓަރާއި 15 މީޓަރުގެ ފުންމިނެއްގައެވެ. ފަރުގެ ހަތަރު ފަރާތުން ސްލޯޕްއެއް ގޮތަށް ފުންވަމުންގޮސް ގުޅެނީ 40 މީޓަރާއި 50 މީޓަރުގެ ފުންމިނުގައި އަތޮޅުތެރޭގެ ކަނޑުގެ އަޑީގެ ބިންގަނޑާއެވެ. މި ސަރަހައްދުން އާންމުގޮތެއްގައި 'ޓޮޕް އަޕް ކަރަންޓް އެންޑް' ގައި ވަށްބޯ މިޔަރު ފެނެއެވެ.

ބުކިންގްސް

Activities
No activities.

ރިސޯސަސް

1995 ހިމާޔަތް ކުރެވުނު 15 ޑައިވް ސަރަޙައްދު

104.27 KB
ޑައުންލޯޑް

1995 ހިމާޔަތް ކުރެވުނު 15 ޑައިވް ސަރަޙައްދު _ އިނގިރޭސި

387.58 KB
ޑައުންލޯޑް