ކ. ތަނބުރުދޫ ސަރަހައްދު

K. ތަނބުރުދޫ

ޑަބްލިއު.ޑީ.ޕީ.އޭ އައިޑީ

81023

ޖުމްލަ އޭރިއާ

318.46 ހެކްޓަރ


ސްޓޭޓަސް
ޑެޒިގްނޭޓެޑް
ގުޅޭނެ ނަންބަރު

ލިސްޓްކުރެވިފައެއް ނެތް.

ކ. އަތޮޅު ތަނބުރުދޫ ތިލަ ނުވަތަ "އެޗް. ޕީ ރީފް" އަކީ 1995 ވަނަ އަހަރު ހިމާޔަތްކޮށްފައިވާ ތިލައަކެކެވެ. ކ. ތަނބުރުދޫ ތިލަ ސަރަހައްދުގެ ޒޯނޭޝަން، ތަނބުރުދޫ ރަށާއި، ތަނބުރުދޫގެ އުތުރަށް އޮންނަ ގިރި ފިނޮޅު ހިމެނޭ ގޮތަށް، މުރާޖަޢާ ކޮށްފައި މިވަނީ ކ.. ތަނބުރުދޫއާއި ވަށައިގެންވާ މާހައުލަކީވެސް ޤުދުރަތީ އަދި ޠަބަޢީ ގޮތުގައި ޚާއްސަ ސިފަތަކެއް ލިބިގެންވާ ސަރަހައްދެއް ކަމުގައިވާތީއެވެ. ކ.ތަނބުރުދޫއަކީ މާލެއާ 17 ކިލޯމީޓަރުން، ކ.އަތޮޅުގެ އިރު އުތުރުކޮޅުގައި އޮންނަ 3.5 ހެކްޓަރުގެ ގާމަތީ ރަށެކެވެ. މި ރަށުގެ ތިމާވެށީގެ ޚާއްސަ ސިފަތަކުގެ ތެރޭގައި މި ރަށުގައި އޮންނަ 0.33 ހެކްޓަރުގެ ފައު/ޗަސްބިން ސަރަހައްދު ހިމެނެއެވެ. މި ކަނޑޫފަލަކީ ދިޔަވަރު ބޮޑުވާ ވަގުތު ފެން ހެދިފައި އޮންނަ، ދިޔަވަރު ހިކޭ ގަޑިތަކުގައި ފެން ހިނދޭ ކަނޑޫފަލެކެވެ. މި ރަށުން ފެންނަ މުހިއްމު ދިރުންތަކު ގެތެރޭގައި، ހިމާޔަތްކޮށްފައިވާ ދޫންޏާއި ، ހިޖުރަކުރާ ދޫނި ހިމެނެއެވެ. މީގެ ތެރޭގައި، މާކަނާ، ކަނބިލި، ކިރުދޫނި، އަދި ވައްލަ ނިދަންއަރާކަމަށް ފާހަގަކުރެވެއެވެ. އަދި މާކަނާ، ހާލި ހަދައިގެން ވިހާ އާލާވާ ކަމަށް ރިކޯޑް ކުރެވިފައިވެއެވެ. މި ރަށުގެ ކުޅީގައި ގިނައަދަދަކަށް ކަނޑޫ ހެދިފައިވާއިރު ރަށުގެ ގަސްކަރައިން ކާނި، އުނި، ނިކަ، ހިރުނދު، ކަށިކުނބުރު، ރުއް، ދިއްގާ، ކުރެދި، ހަލަވެލި، ދަކަނދު، މަގޫ، މިދިލި، ބޯކަށިކެޔޮ، ބޯށި، އަހިވައް، ތަނބުރު، އަދި އެހެނިހެން ގަސްގަހާއި ގެހި ފެނިފައިވެއެވެ. މި ރަށުގެ ދެފަރާތުން ނަގާ ބިޔަ ރާޅުތަކަކީ ރާއްޖޭގެ މަދުރަށަކުން ނޫނީ ނުފެންނަ "އޯޝަނޮގްރަފިކް" ސިފައެކެވެ. މި ރާޅުތަކަކީ ބައިނަލްއަޤްވާމީ ގޮތުން ވެސް ރާޅާއަރާ މީހުންގެ މެދުގައި މަޤްބޫލު ރާޅުތަކެކެވެ. އަދި ތަނބުރުދޫ ވަށައިގެންވާ މޫދުގެ ސަރަހައްދަކީވެސް، ފަރުގެ ދިރުންތައް ގިނަ، މަޑު މުރަކަ ގިނަ، ފަރުމަހުގެ ދިރުންތައް މުއްސަނދި ސަރަހައްދެކެވެ. މި ސަރަހައްދުގައި ހިމެނޭ ތަނބުރުދޫ ތިލަ ނުވަތަ "އެޗް.ޕީ ރީފް" އަކީ ޑައިވަރުންގެ މެދުގައި މަޤްބޫލު ޑައިވް ސްޕޮޓެކެވެ. އެޗް.ޕީ ރީފް މަޝްހޫރުވެފައިވަނީ މި ތިލައިގައި ހިމެނޭ މަޑުމުރަކަތަކާއި، ހޮހަޅަ ތަކާއި، ހޮހަޅަ ތަކުގެ މަތިން އެލިފައިވާ ފަރުގެ ނިޒާމް (އޯވާހޭންގްސް) ތަކުގެ ސަބަބުންނެވެ. މި ސަރަހައްދު ފެންނަ މުހިއްމު ދިރުންތަކުގެ ތެރޭގައި ، އެކި ބާވަތްތަކުގެ، މަޑި، ކަޅުވެން،.މިޔަރު އަދި ވެލާ ހިމެނެއެވެ..

އެޓްރިބިއުޓްސް

ޤުދުރަތީ އަދި ޠަބީޢީގޮތުގައި ރައްކައުތެރިކޮށް ދަމަހައްޓާ ގިންތި
  • ގިންތި 7 - ޕްރޮޓެކްޓެޑް އޭރިއަރ ވިތު ސަސްޓެއިނަބްލް ޔޫޒް
ހިމާޔަތް ކުރެވުނު ތާރީހު:
27 ސެޕްޓެބަރު 1995

ބުކިންގްސް

Activities
No activities.

ރިސޯސަސް

1995 ހިމާޔަތް ކުރެވުނު 15 ޑައިވް ސަރަޙައްދު

104.27 KB
ޑައުންލޯޑް

ތަނބުރުދޫ ރީޒޯނޭޝަން

513.01 KB
ޑައުންލޯޑް

1995 ހިމާޔަތް ކުރެވުނު 15 ޑައިވް ސަރަޙައްދު _ އިނގިރޭސި

387.58 KB
ޑައުންލޯޑް